Home page > Úkoly

Úkoly

Vojenská policie

 

 • Plní v rozsahu vymezeném zákonem úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.
 • V čele Vojenské policie je náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministru obrany ČR. Vojenská policie byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství ČR, trestním zákonem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány interními normativními akty Ministerstva obrany ČR.

Velitelství Vojenské policie Tábor

 

 • Je výkonným orgánem policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii na území ČR ve vymezeném teritoriu.
 • Je přímo podřízeno Hlavnímu velitelství Vojenské policie Praha.
 • Ve své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o Vojenské policii, Trestním zákonem, Trestním řádem, zákony upravujícími činnost AČR, rozkazy a nařízeními ministra obrany.

Úkoly Velitelství Vojenské policie Tábor

 

 • Řídí a provádí policejní ochranu vojenských objektů a prostoru na daném teritoriu v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii.
 • Určení příslušníci působí v řízení o trestných činech osob v působnosti VP a šetří přestupky.
 • Analyzuje stav a provádí prognózy vývoje bezpečnostní situace.
 • Zpracovává a analyzuje vývoj dopravní nehodovosti.
 • Informuje příslušné velitelské orgány AČR o bezpečnostní situaci na svém teritoriu a navrhuje potřebná opatření.
 • Zabezpečuje nezbytné informační vazby s příslušnými vojenskými útvary, vojenskými zařízeními a jejich součástmi, s pracovišti Policie ČR, popř. Městské policie.
 • Plánuje a provádí vlastní opatření k prevenci kriminality při ochraně vojenských objektů, majetku a osob.
 • Vede evidenci vozidel ozbrojených sil, schvaluje technickou způsobilost vojenských vozidel.
 • Plní úkoly v oblasti technického zabezpečení objektů a provádí inspekční činnost.
 • Spolupracuje při plnění úkolů policejní ochrany s příslušnými útvary AČR, Policie ČR, orgány činnými v trestním řízení a orgány státní správy a samosprávy.
 • Řídí provoz vozidel ozbrojených sil v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii.
 • Zabezpečuje přepravu peněžních hotovostí.
 • Zabezpečuje eskortaci zadržených vojáků.
 • Provádí ochranu technického prostoru vybraných vojenských objektů – muničních základen.

Nahoru