Struktura |Štáb | Dopravně pořádková služba |Ochrana objektů|Pohotovostní oddělení |Kynologická služba |Pyrotechnická služba |Autoškola VP

Vojenská policie


 • plní v rozsahu vymezeném zákonem, úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.

 • V čele Vojenské policie je Náčelník Vojenská policie, který je přímo podřízen ministru/ministryni obrany ČR.
  Vojenská policie (VP) byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákonem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány interními normativními akty Ministerstva obrany ČRVelitelství Vojenské policie Tábor • je výkonným orgánem policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii na území České republiky ve vymezeném teritoriu.
 • Je přímo podřízeno Hlavnímu velitelství Vojenské policie Praha.
 • Ve své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o Vojenské policii, Trestním zákonem, Trestním řádem, zákony upravujícími činnost AČR, rozkazy a nařízeními ministra obrany.


Úkoly Velitelství Vojenské policie Tábor


 • řídí a provádí policejní ochranu vojenských objektů a prostoru na daném teritoriu v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii,
 • určení příslušníci působí v řízení o trestných činech osob v působnosti VP a šetří přestupky.
 • analyzuje stav a provádí prognózy vývoje bezpečnostní situace
 • zpracovává a analyzuje vývoj dopravní nehodovosti
 • informuje příslušné velitelské orgány AČR o bezpečnostní situaci na svém teritoriu a navrhuje potřebná opatření,
 • zabezpečuje nezbytné informační vazby s příslušnými vojenskými útvary, vojenskými zařízeními a jejich součástmi, s pracovišti Policie ČR, popř. Městské policie,
 • plánuje a provádí vlastní opatření k prevenci kriminality při ochraně vojenských objektů, majetku a osob,
 • vede evidenci vozidel ozbrojených sil, schvaluje technickou způsobilost vojenských vozidel,
 • plní úkoly v oblasti technického zabezpečení objektů a provádí inspekční činnost
 • spolupracuje při plnění úkolů policejní ochrany s příslušnými útvary AČR, Policie ČR, orgány činnými v trestním řízení a orgány státní správy a samosprávy,
 • řídí provoz vozidel ozbrojených sil v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii,
 • zabezpečuje přepravu peněžních hotovostí,
 • zabezpečuje eskortaci zadržených vojáků,
 • policejní ochrana technického prostoru vybraných vojenských objektů – zásobovacích základen

Navigace